Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı UDSEP-2023

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı UDSEP-2023 9 Ağustos 2011 tarihinde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu tarafından kabul edilmiş olup 18 Ağustos 2011 tarihinde 28029 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı’nın ana amacı; depremlerin neden olabilecekleri fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel ve politik zarar ve kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve depreme dirençli, güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevreleri oluşturmaktır. Deprem kayıplarının en aza indirgenmesini hedefleyen stratejik yaklaşımlar ve eylem dizileri içeren bir belge olması açısından ülkemizde örnek bir çalışma olup, hazırlanması sürecinde geçmiş deneyimler, bilgi ve belge arşivinden faydalanılmıştır. Bütünleşik afet yönetiminin gereği kamu, özel sektör, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin sürece katılımı ile çok paydaşlı hazırlanmıştır.

Sorumlu Kuruluşlar;

1) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

2) Kültür ve Turizm Bakanlığı

3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

4) Sağlık Bakanlığı

5) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

6) Mili Eğitim Bakanlığı

7) Hazine Müsteşarlığı

8) Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı

9) Harita Genel Komutanlığı

10) Kalkınma Bakanlığı

11) İçişleri Bakanlığı

12) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

13) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

UDSEP-2023 İzleme ve Değerlendirme Sistemi;

UDSEP-2023 belgesinde yer alan faaliyetlerin takibini yürütmek üzere bir İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturulmuş olup kurulun çalışma esas ve usulleri Başbakan Yardımcılığı Makamının onayı ile yürürlüğe giren yönerge ile yürültülmektedir.