Yapı

TUSAK Başkanlığı, ilgili yönetmelik gereğince Başkanlığımız Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat NURLU, TUSAK Başkanı; Cenk ERKMEN ve Eren TEPEUĞUR da TUSAK Sekreteri olarak görevlendirilmişlerdir. TUSAK Üniversite Temsilcisi Doç.Dr. Orhan POLAT ise 15.02.2017 tarihli TUSAK toplantısında oybirliği ile alınan kararla görevine başlamıştır.

Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği’nin (TUJJB) ve IUGG’ye paralel olarak birliğe bağlı 7 alt komisyonun resmen Bakanlar Kurulu’nun 29.08.1968 tarih ve 6/10612 sayılı kararı ile kurulmuştur. Temsilci kurum başkanlığını Harita Genel komutanlığı Yürütmekte olup bağlı komisyon başkanlıklarını ilgili kurumlar yürütmektedir.

Bu 7 komisyondan biri olan TUSAK faaliyetlerinin daha aktif yürütülebilmesi ve işlevsel olması amacıyla 2010 yılı içerisinde Komisyon İç Tüzüğü’nde değişikliğe gidilmiş, yeni tüzük gereğince Merkez Büro, Yürütme Kurulu, Genel Kurul gibi organlar kaldırılarak bunların yerine  “Danışma ve Koordinasyon Kurulu” kurulmuştur (Şekil 2). Üyeleri TUSAK Tüzüğünde belirtilen 26 kurum, kuruluş ve üniversitenin temsilcilerinden oluşan TUSAK’nun iç tüzüğü, 11.03.2011 tarihinde düzenlenen TUJJB Olağan Konsey Toplantısında çoğunluğun oyuyla kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

1983 yılından bu yana eski tüzük ile faaliyetlerini yürüten TUSAK komisyonunun herhangi bir organı kurulduğu günden bu yana hiç toplanamamış veya çalışma grupları herhangi bir faaliyet gösterememişlerdir. Bunun sebebinin, çok karmaşık yapıya sahip olmasından kaynaklandığı ve ilk adım olarak TUSAK ın yapısını değiştirmenin uygun olacağı düşünülmüştür.

Yeni tüzükte, TUJJB yönetmeliğine uyumsuzluk olmaması için öz korunarak radikal değişikliğin sadece yapıda olmasına özen gösterilmiştir. Komisyon faaliyetlerine işlevsellik kazandırmak için organlar azaltılmış ancak içerik ve misyonunda değişiklik yapılmamaya dikkat edilmiştir.